Vilkår og betingelser1. OBJECT

Disse vilkår og betingelser har til formål at definere vilkårene og betingelserne for brug af de tjenester, der tilbydes på webstedet og/eller mobilapplikationen (herefter: "tjenesterne"), samt at definere parternes rettigheder og forpligtelser i denne sammenhæng.

De er især tilgængelige og kan til enhver tid udskrives via et direkte link nederst på hjemmesidens og/eller mobilapplikationens startside.

De kan om nødvendigt suppleres med særlige anvendelsesbetingelser for visse tjenester. I tilfælde af modstrid har de særlige betingelser forrang frem for disse generelle betingelser.

2. OPERATIONELLE TJENESTER

Tjenesterne drives af ShopRunBack, SAS med en registreret kapital på 109 711,29 euro, registreret hos RCS i PARIS under nummer RCS 800 171 860 00029, hvis hovedkontor er beliggende 59 rue des Petits Champs 75001 Paris, Frankrig (i det følgende benævnt "ShopRunBack").

ShopRunBack kan kontaktes på følgende koordinater :

Postadresse: 59 rue des Petits Champs 75001 Paris, Frankrig

E-mail-adresse : contact@shoprunback.com

3. ADGANG TIL WEBSTEDET OG/ELLER MOBILAPPLIKATIONEN OG TJENESTERNE

Tjenesterne er tilgængelige med forbehold af de begrænsninger, der er angivet på webstedet og/eller mobilapplikationen :

 • til enhver fysisk person med fuld juridisk kapacitet til at indgå aftale i henhold til disse vilkår og betingelser. En fysisk person, der ikke har fuld juridisk kapacitet, kan kun få adgang til webstedet og/eller mobilapplikationen og tjenesterne med samtykke fra sin juridiske repræsentant ;
 • til enhver juridisk person, der handler gennem en fysisk person, som har retlig kompetence til at indgå aftaler på den juridiske persons vegne og for dennes regning.

4. ACCEPT AF VILKÅR OG BETINGELSER

Accept af disse vilkår og betingelser angives ved at markere et afkrydsningsfelt i registreringsformularen. Denne accept kan kun være fuldstændig og komplet. Ethvert medlemskab, der er under forbehold, betragtes som ugyldigt. Brugere, der ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, må ikke bruge tjenesten.

5. REGISTRERING PÅ WEBSTEDET OG / ELLER MOBILAPPLIKATIONEN

 • Brugen af tjenesterne kræver, at brugeren registrerer sig på webstedet og/eller mobilapplikationen ved at udfylde den formular, der er beregnet til dette formål. Brugeren skal give alle de oplysninger, der er markeret som obligatoriske. Ufuldstændig registrering vil ikke blive valideret.

Registreringen medfører automatisk åbning af en konto i brugerens navn (herefter: "Kontoen"), som giver ham adgang til et personligt rum (herefter: "Det personlige rum"), som gør det muligt at administrere brugen af Tjenesterne i en form og med de tekniske midler, som ShopRunBack finder mest hensigtsmæssige for at gøre de nævnte tjenester.

Brugeren garanterer, at alle de oplysninger, han giver i registreringsformularen, er nøjagtige, ajourførte og oprigtige og ikke er misvisende.

Han forpligter sig til at opdatere disse oplysninger i sit personlige rum i tilfælde af ændringer, således at de altid opfylder ovennævnte kriterier.

Brugeren er informeret om og accepterer, at de oplysninger, der indtastes i forbindelse med oprettelse eller opdatering af hans konto, er bevis for hans identitet. De oplysninger, som brugeren indtaster, forpligter ham, så snart de er valideret.

 • Brugeren kan til enhver tid få adgang til sit personlige rum efter at have identificeret sig med sit login og sin adgangskode.L'Utilisateur s'engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à none tiers de les utiliser à sa place ou pour son compte, sauf à en supporter l'entière responsabilité.

Brugeren accepterer at bruge tjenesterne personligt og ikke at lade en tredjepart bruge dem i hans sted eller på hans vegne, medmindre han bærer det fulde ansvar.

Han er også ansvarlig for, at hans brugernavn og adgangskode forbliver fortrolige. Han skal straks kontakte ShopRunBack på de koordinater, der er nævnt i artikel 2, hvis han opdager, at hans konto er blevet brugt uden hans viden. Han anerkender ShopRunBacks ret til at træffe passende foranstaltninger i sådanne tilfælde.

6. BESKRIVELSE AF TJENESTEYDELSER

Brugeren har adgang til de tjenester, der er beskrevet på webstedet og/eller mobilapplikationen, i en form og i overensstemmelse med de funktioner og tekniske midler, som ShopRunBack finder mest hensigtsmæssige.

7. BETALTE TJENESTER

Pris

Prisen for tjenesterne er angivet på hjemmesiden og/eller mobilapplikationen.

Medmindre andet er angivet, er de udtrykt i euro, og alle franske skatter og afgifter er inkluderet.

ShopRunBack forbeholder sig ret til efter eget skøn og i overensstemmelse med vilkår og betingelser, som ShopRunBack er den eneste dommer over, at tilbyde salgsfremmende tilbud eller prisnedsættelser.

Prisrevision

ShopRunBack kan til enhver tid og efter eget skøn ændre prisen for tjenesterne.

Brugeren vil blive informeret om disse ændringer af ShopRunBack via e-mail med mindst en måneds varsel før de nye takster træder i kraft.

Brugeren, der ikke accepterer de nye priser, skal opsige sin brug af tjenesterne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 18. I modsat fald anses han for at have accepteret de nye priser.

Fakturering

Tjenesterne er genstand for fakturaer, som meddeles brugeren på enhver hensigtsmæssig måde.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for prisen for tjenesterne er beskrevet på hjemmesiden og/eller mobilapplikationen.

Betalingen foretages ved direkte debitering fra brugerens kreditkortnummer.

Udbetalingen gennemføres af den betalingsudbyder, der er udpeget på webstedet og/eller mobilapplikationen, som alene opbevarer brugerens bankoplysninger til dette formål. ShopRunBack opbevarer ingen bankoplysninger.

Brugeren garanterer ShopRunBack, at han har de nødvendige tilladelser til at bruge den valgte betalingsmetode. Han forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der automatisk kan foretages et automatisk fradrag af prisen for Tjenesterne.

Forsinkelser og betalingshændelser

Brugeren er informeret om og accepterer udtrykkeligt, at enhver forsinket betaling af hele eller en del af et beløb, der forfalder på forfaldsdatoen, automatisk vil medføre, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 12 og uden forudgående varsel:

 • fortabelse af fristen for alle beløb, som brugeren skylder, og øjeblikkelig betaling heraf;
 • øjeblikkelig suspension af de igangværende tjenester, indtil brugeren har betalt alle skyldige beløb fuldt ud;
 • fakturering til fordel for ShopRunBack af en morarentesats på 4,54%, som er den lovbestemte rentesats, der er gældende for alle de beløb, der forfalder til betaling hos os

8. DATA

Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt:

 • at de data, der indsamles på webstedet og/eller mobilapplikationen og på ShopRunBacks computerudstyr, er et bevis på virkeligheden af de operationer, der udføres i forbindelse med nærværende;
 • at disse oplysninger udgør den eneste bevisform, der er tilladt mellem parterne, navnlig for beregningen af de beløb, der skal betales til ShopRunBack.

Brugeren kan få adgang til disse data i sit personlige område.

9. BRUGERENS FORPLIGTELSER

Med forbehold af de øvrige forpligtelser, der er fastsat heri, forpligter brugeren sig til at overholde følgende forpligtelser:

 • Brugeren forpligter sig til i forbindelse med brugen af tjenesterne at overholde gældende love og bestemmelser og til ikke at krænke tredjemands rettigheder eller den offentlige orden.

Navnlig er han alene ansvarlig for den korrekte opfyldelse af alle formaliteter, herunder administrative, skattemæssige og/eller sociale formaliteter, og for alle betalinger af bidrag, skatter eller afgifter af enhver art, som han eventuelt skal betale i forbindelse med sin brug af tjenesterne. ShopRunBacks ansvar vil under ingen omstændigheder blive engageret i denne henseende.

 • Brugeren anerkender at have læst webstedet og/eller mobilapplikationen af de karakteristika og begrænsninger, herunder tekniske, for alle tjenester. Han er alene ansvarlig for sin brug af tjenesterne.
 • Brugeren er informeret om og accepterer, at gennemførelsen af tjenesterne kræver, at han er tilsluttet internettet, og at kvaliteten af tjenesterne afhænger direkte af denne forbindelse, som han er eneansvarlig for.
 • Brugeren er også alene ansvarlig for de relationer, han måtte etablere med de andre brugere, og de oplysninger, han meddeler dem i forbindelse med tjenesterne. Det påhviler ham at udvise den fornødne forsigtighed og dømmekraft i disse relationer og meddelelser. Brugeren forpligter sig desuden til i sine udvekslinger med andre brugere at overholde de sædvanlige regler for høflighed og høflighed.
 • Brugeren accepterer at gøre en strengt personlig brug af tjenesterne. Det er derfor forbudt at overdrage, give eller overføre alle eller en del af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart på nogen som helst måde.
 • Brugeren accepterer at give ShopRunBack alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt udførelse af tjenesterne. Mere generelt accepterer Brugeren at samarbejde aktivt med ShopRunBack for at sikre en korrekt udførelse af disse.
 • Brugeren er alene ansvarlig for indhold af enhver art (redaktionelt, grafisk, audiovisuelt eller andet, herunder det navn og/eller billede, som brugeren eventuelt vælger for at identificere det på webstedet og/eller mobilapplikationen), som han/hun spreder inden for rammerne af tjenesterne (i det følgende benævnt "indhold").

Den garanterer ShopRunBack, at den har alle de rettigheder og tilladelser, der er nødvendige for distributionen af dette indhold.

Den forpligter sig til, at det nævnte indhold er lovligt, ikke krænker den offentlige orden, sædelighed eller tredjemands rettigheder, ikke overtræder nogen lov- eller reguleringsbestemmelser og mere generelt ikke på nogen måde kan udgøre et civil- eller strafferetligt ansvar for ShopRunBack.

Brugeren har forbud mod at udsende, især og uden at denne liste er udtømmende:

 • pornografisk, obskønt, uanstændigt, stødende eller upassende materiale, der er uegnet til et familiepublikum, ærekrænkende, injurierende, voldeligt, racistisk, fremmedfjendsk eller revisionistisk materiale,
 • Forfalsket indhold,
 • Forsøg på indhold i en tredjeparts billede,
 • Falsk, vildledende eller forslag til eller fremme af ulovligt, svigagtigt eller vildledende indhold,
 • Indhold, der er skadeligt for tredjeparters computersystemer (f.eks. virus, orme, trojanske heste osv.),
 • og mere generelt Indhold, der kan krænke tredjemands rettigheder eller være til skade for tredjemand, på enhver måde og i enhver form.
 • Brugeren anerkender, at Tjenesterne tilbyder ham en supplerende, men ikke alternativ løsning til de midler, han allerede bruger andre steder for at nå det samme mål, og at denne løsning ikke kan erstatte disse andre midler.
 • Brugeren skal selv træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte de oplysninger om sit personlige rum, som han anser for nødvendige, og der vil ikke blive udleveret nogen kopi af disse oplysninger.
 • Brugeren er informeret om og accepterer, at gennemførelsen af tjenesterne kræver, at han er tilsluttet internettet, og at kvaliteten af tjenesterne afhænger direkte af denne forbindelse, som han er eneansvarlig for.

10. BRUGERGARANTI

Brugeren garanterer ShopRunBack mod alle klager, krav, handlinger og/eller krav, som ShopRunBack måtte lide som følge af Brugerens brud på nogen af sine forpligtelser eller garantier i henhold til disse vilkår og betingelser.

Han accepterer at holde ShopRunBack skadesløs for ethvert tab, som han måtte lide, og at betale ham alle omkostninger, afgifter og/eller domme, som han måtte pådrage sig som følge heraf.

11. FORBUDT ADFÆRD

 • Det er strengt forbudt at bruge tjenesterne til følgende formål:
 • at deltage i ulovlige, svigagtige eller krænkende aktiviteter eller krænke tredjemands rettigheder,
 • brud på den offentlige orden eller overtrædelse af gældende love og bestemmelser,
 • indtrængen i en tredjeparts computersystem eller enhver aktivitet, der kan skade, kontrollere, forstyrre eller opsnappe hele eller dele af en tredjeparts computersystem, og som krænker dets integritet eller sikkerhed,
 • udsendelse af uopfordrede e-mails og/eller prospektering eller kommerciel opfordring,
 • manipulationer, der har til formål at forbedre henvisningen til et websted og/eller en mobilapplikation fra en tredjepart,
 • bistand til eller tilskyndelse, i nogen form eller på nogen måde, til en eller flere af de handlinger og aktiviteter, der er beskrevet ovenfor,
 • og mere generelt enhver praksis, der omdanner tjenesterne til andre formål end dem, de er beregnet til.
 • Det er strengt forbudt for brugerne at kopiere og/eller misbruge konceptet, teknologierne eller ethvert andet element på ShopRunBacks websted og/eller mobilapplikation til deres egne eller tredjeparters formål.
 • Følgende er også strengt forbudt: (i) enhver adfærd, der kan afbryde, suspendere, forsinke eller forhindre kontinuiteten af tjenesterne, (ii) enhver indtrængen eller forsøg på indtrængen i ShopRunBacks systemer, (iii) enhver omdirigering af systemets ressourcer. websted og/eller mobilapplikation, (iv) enhver handling, der kan pålægge en uforholdsmæssig stor byrde på sidstnævntes infrastruktur, (v) enhver overtrædelse af sikkerheds- og autentifikationsforanstaltningerne, (vi) enhver handling, der kan underminere ShopRunBacks eller brugere af dets websted og/eller mobilapplikationers finansielle, kommercielle eller moralske rettigheder og interesser, og mere generelt (vii) enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser
 • Det er strengt forbudt at tjene penge på, sælge eller overdrage hele eller dele af adgangen til tjenesterne eller webstedet og/eller mobilapplikationen samt de oplysninger, der er hostet og/eller delt.

12. SANKTIONER I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSER

I tilfælde af brud på nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller mere generelt overtrædelse af gældende love og regler fra en Bruger, forbeholder ShopRunBack sig ret til at træffe enhver passende foranstaltning, herunder:

 • Suspendere eller opsige adgangen til eller deltagelsen i tjenesterne for brugeren, der er ophavsmand til overtrædelsen eller forseelsen,
 • fjerne ethvert indhold, der er offentliggjort på webstedet og/eller mobilapplikationen,
 • Offentliggøre enhver informationsmeddelelse på webstedet og/eller mobilapplikationen, som ShopRunBack anser for nyttig,
 • Underret alle relevante myndigheder,
 • indlede eventuelle retlige skridt.

13. ANSVAR OG GARANTI FOR SHOPRUNBACK

 • ShopRunBack forpligter sig til at levere tjenesterne omhyggeligt og i overensstemmelse med kunstens regler, idet det præciseres, at det påhviler den en forpligtelse til at anvende midlerne, med udelukkelse af enhver resultatforpligtelse, som brugerne anerkender og udtrykkeligt accepterer. .
 • ShopRunBack er ikke bekendt med det indhold, som brugerne lægger ud som en del af tjenesterne, som ShopRunBack ikke foretager nogen form for moderation, udvælgelse, verifikation eller kontrol af nogen art, og som ShopRunBack kun optræder som hostingsudbyder.

ShopRunBack kan derfor ikke holdes ansvarlig for det indhold, hvis forfattere er tredjeparter, og ethvert eventuelt krav skal i første omgang rettes til forfatteren af det pågældende indhold.

Indhold, der er skadeligt for tredjemand, kan være genstand for en anmeldelse til ShopRunBack på den måde, der er fastsat i artikel 6 I 5 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi, idet ShopRunBack forbeholder sig ret til at træffe de foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 12.

 • ShopRunBack fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af tab af de oplysninger, der er tilgængelige i brugerens personlige rum, som skal gemme en kopi og kan ikke kræve nogen erstatning i denne henseende.
 • ShopRunBack forpligter sig til at foretage regelmæssig kontrol for at verificere driften og tilgængeligheden af webstedet og/eller mobilapplikationen. ShopRunBack forbeholder sig derfor ret til midlertidigt at suspendere adgangen til webstedet og/eller mobilapplikationen af vedligeholdelsesmæssige årsager. På samme måde kan ShopRunBack ikke holdes ansvarlig for midlertidige vanskeligheder eller umuligheder med adgang til webstedet og/eller mobilapplikationen, der skyldes eksterne omstændigheder, force majeure, eller som ville skyldes forstyrrelser i netværk. telekommunikation.
 • ShopRunBack garanterer ikke over for Brugerne (i) at Tjenesterne, der er genstand for konstant forskning for at forbedre ydeevne og fremskridt, vil være helt fri for fejl, mangler eller defekter, (ii) at Tjenesterne, der er standard og ikke foreslået til det eneste formål for en given Bruger i henhold til hans egne personlige begrænsninger, specifikt vil opfylde hans behov og forventninger.
 • Under alle omstændigheder er det ansvar, som ShopRunBack kan pådrage sig i henhold til vilkårene heri, udtrykkeligt begrænset til dokumenteret direkte skade, som brugeren har lidt.

14. INTELLEKTUEL EJENDOM

Systemer, software, strukturer, infrastrukturer, databaser og indhold af enhver art (tekster, billeder, visuelt materiale, musik, logoer, mærker, databaser osv...), der drives af ShopRunBack på webstedet og/eller mobilapplikationen, er beskyttet af enhver gældende intellektuel ejendomsret eller rettigheder for databaseproducenter. Enhver demontering, dekompilering, dechifrering, ekstraktion, genbrug, kopiering og mere generelt alle handlinger til reproduktion, repræsentation, distribution og brug af disse elementer, helt eller delvist, uden tilladelse fra ShopRunBack er strengt forbudt og kan være genstand for retsforfølgelse.

15. PERSONOPLYSNING

ShopRunBack anvender en politik for beskyttelse af personoplysninger, hvis karakteristika er forklaret i dokumentet "Charter om fortrolighed", som brugeren udtrykkeligt opfordres til at læse på webstedet og/eller mobilapplikationen.

16. ANNONCE

ShopRunBack forbeholder sig ret til på enhver side på hjemmesiden og/eller mobilapplikationen og i enhver kommunikation til brugerne at indsætte reklame- eller salgsfremmende meddelelser i en form og på vilkår, som ShopRunBack alene vurderer.

17. LINKS OG WEBSTEDER FRA TREDJEPARTER

ShopRunBack vil på ingen måde blive holdt ansvarlig for den tekniske tilgængelighed af websteder eller mobilapplikationer, der drives af tredjeparter (herunder potentielle partnere), som brugeren får adgang til via webstedet og/eller mobilapplikationen.

ShopRunBack påtager sig ikke noget ansvar for indhold, reklamer, produkter og/eller tjenester, der er tilgængelige på sådanne mobilsites og apps fra tredjeparter, som skal mindes om, at de er underlagt deres egne brugsbetingelser.

ShopRunBack er heller ikke ansvarlig for transaktioner mellem brugeren og enhver annoncør, professionel eller forhandler (herunder eventuelle potentielle partnere), som brugeren henvises til via webstedet og/eller mobilapplikationen, og vil under ingen omstændigheder være part i eventuelle tvister med disse tredjeparter vedrørende især levering af produkter og/eller tjenesteydelser, garantier, erklæringer og andre forpligtelser, som disse tredjeparter er underlagt.

18. TJENESTERNES VARIGHED, OPSIGELSE AF ABONNEMENT

Tjenesterne er garanteret for en ubegrænset periode.

Brugeren kan til enhver tid afmelde sig fra tjenesterne ved at sende en anmodning herom til ShopRunBack via e-mail til de koordinater, der er nævnt i artikel 2.

Afmeldingen træder i kraft med det samme. Den sletter automatisk brugerkontoen.

19. ÆNDRINGER

ShopRunBack forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid.

Brugeren vil blive informeret om disse ændringer på en hensigtsmæssig måde.

Brugere, der ikke accepterer de ændrede vilkår og betingelser, skal afmelde sig fra tjenesterne i overensstemmelse med artikel 18.

Enhver bruger, der bruger tjenesterne efter ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår og betingelser, anses for at have accepteret disse ændringer.

20. SPROG

I tilfælde af oversættelse af disse vilkår til et eller flere sprog er det franske sprog fortolkningssproget i tilfælde af modsigelse eller uenighed om betydningen af et vilkår eller en bestemmelse.

21. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Disse generelle betingelser er underlagt fransk lov.

I tilfælde af uenighed om gyldigheden, fortolkningen og/eller opfyldelsen af disse generelle vilkår og betingelser er parterne enige om, at domstolene i Paris har enekompetence til at træffe afgørelse, medmindre andet er fastsat i ufravigelige procedureregler.

22. IKRAFTTRÆDELSE

Disse vilkår og betingelser trådte i kraft den 01. april 2022.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.