Voorwaarden en Condities


 1. OBJECT

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor het gebruik van diensten die worden aangeboden op de site en / of mobiele applicatie (hierna: de "Diensten") te definiëren, evenals de rechten en plichten van de partijen in dit kader te bepalen.

Zij zijn met name te allen tijde toegankelijk en afdrukbaar via een rechtstreekse link onderaan de homepage van de website en/of de mobiele applicatie.

Zij kunnen, in voorkomend geval, worden aangevuld met gebruiksvoorwaarden die specifiek voor bepaalde Diensten gelden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de onderhavige algemene voorwaarden.

 1. OPERATIONELE DIENSTEN

De diensten worden beheerd door ShopRunBack, SAS met een maatschappelijk kapitaal van 109 711,29 euro, ingeschreven bij de RCS van PARIS onder nummer RCS 800 171 860 00029 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is 59 rue des Petits Champs 75001 Parijs, Frankrijk (hierna : "ShopRunBack").

ShopRunBack kan gecontacteerd worden op de volgende coördinaten :

Postadres : 59 rue des Petits Champs 75001 Parijs, Frankrijk

Emailadres : contact@shoprunback.com

 1. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF MOBIELE APPLICATIE EN DIENSTEN

De Diensten zijn toegankelijk, met inachtneming van de beperkingen die op de site en/of mobiele applicatie worden vermeld:

 • aan elke natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid om zich te verbinden onder deze voorwaarden. Een natuurlijke persoon die niet volledig rechtsbekwaam is, heeft alleen toegang tot de Site en/of mobiele applicatie en de Diensten met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • aan iedere rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon die de rechtsbevoegdheid heeft om namens en voor rekening van de rechtspersoon contracten af te sluiten.
 1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

De aanvaarding van deze voorwaarden wordt aangegeven door een selectievakje op het inschrijvingsformulier. Deze aanvaarding kan slechts volledig en volledig zijn. Elk lidmaatschap onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. Gebruikers die niet akkoord gaan met deze voorwaarden, mogen de Service niet gebruiken.

 1. REGISTRATIE OP DE SITE EN/OF MOBIELE APPLICATIE
 • Het gebruik van de Diensten vereist dat de Gebruiker zich registreert op de site en/of mobiele applicatie, door het invullen van het daartoe bestemde formulier. De Gebruiker moet alle informatie verstrekken die als verplicht is gemarkeerd. Onvolledige inschrijvingen worden niet gevalideerd.

De registratie brengt automatisch de opening van een account op naam van de Gebruiker met zich mee (hierna: de "Account"), die hem toegang geeft tot een persoonlijke ruimte (hierna: de "Persoonlijke Ruimte") die toelaat om zijn gebruik van de Diensten te beheren in een vorm en volgens de technische middelen die ShopRunBack het meest geschikt acht om voornoemde Diensten te maken.

De gebruiker garandeert dat alle informatie die hij in het inschrijvingsformulier verstrekt juist, up-to-date en oprecht is en niet misleidend van aard is.

Hij verbindt zich ertoe deze informatie in zijn Persoonlijke ruimte bij te werken in geval van wijzigingen, zodat zij steeds aan de bovenstaande criteria voldoet.

De Gebruiker is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de informatie die hij invoert om zijn account aan te maken of bij te werken, het bewijs vormt van zijn identiteit. De door de Gebruiker ingevoerde informatie verbindt hem zodra deze is gevalideerd.

 • De Gebruiker kan op elk moment toegang krijgen tot zijn Persoonlijke ruimte nadat hij zich heeft geïdentificeerd met zijn login en wachtwoord.L'Utilisateur s'engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou pour son compte, sauf à en supporter l'entière responsabilité.

De gebruiker stemt ermee in de diensten persoonlijk te gebruiken en derden niet toe te staan deze in zijn plaats of voor zijn rekening te gebruiken, tenzij hij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid draagt.

Hij is tevens verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij moet onmiddellijk contact opnemen met ShopRunBack op de coördinaten vermeld in artikel 2 hiervan indien hij bemerkt dat zijn Account werd gebruikt zonder zijn medeweten. Hij erkent het recht van ShopRunBack om in dergelijke gevallen passende maatregelen te nemen.

 1. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

De Gebruiker heeft toegang tot de Diensten beschreven op de site en / of mobiele applicatie, in een vorm en volgens de functionaliteiten en technische middelen die ShopRunBack het meest geschikt acht.

 1. BETAALDE DIENSTEN

Prijs

De prijs van de Diensten wordt aangegeven op de website en/of mobiele applicatie.

Tenzij anders vermeld, zijn ze uitgedrukt in euro en alle Franse taksen inbegrepen.

ShopRunBack behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen waarvan zij als enige beoordelaar zal zijn, promotionele aanbiedingen of prijsverminderingen aan te bieden.

Prijsherziening

De prijs van de Diensten kan door ShopRunBack op elk moment naar eigen goeddunken worden herzien.

De Gebruiker zal door ShopRunBack per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht, met een opzegtermijn van ten minste één maand vóór de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

De Gebruiker die de nieuwe tarieven niet aanvaardt, moet zijn gebruik van de Diensten beëindigen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 18. Zoniet wordt hij geacht de nieuwe tarieven te hebben aanvaard.

Facturering

De Diensten zijn het voorwerp van facturen die aan de Gebruiker worden meegedeeld met alle nuttige middelen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de prijs van de Diensten worden beschreven op de website en/of mobiele applicatie.

De betaling geschiedt door automatische afschrijving van het kredietkaartnummer van de Gebruiker.

De afhaling wordt uitgevoerd door de betalingsprovider aangeduid op de site en/of mobiele applicatie, die als enige de bankgegevens van de Gebruiker voor dit doel bijhoudt. ShopRunBack houdt geen bankgegevens bij.

De Gebruiker garandeert ShopRunBack dat hij over de nodige toelatingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken. Hij verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen opdat de automatische afhouding van de prijs van de Diensten kan gebeuren.

Vertragingen en betalingsincidenten

De Gebruiker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat elke laattijdige betaling van een verschuldigd bedrag of van een deel ervan op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg heeft, onverminderd de bepalingen van artikel 12:

 • het verval van de termijn van alle door de Gebruiker verschuldigde bedragen en de onmiddellijke betaling ervan;
 • de onmiddellijke opschorting van de lopende Diensten tot de volledige betaling van alle door de Gebruiker verschuldigde sommen;
 • het in rekening brengen ten gunste van ShopRunBack van een vertragingsrente van 4,54%, het percentage van de wettelijke rente, zittend op het bedrag van alle door Ons verschuldigde sommen
 1. DATA

De Gebruiker erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in:

 • dat de gegevens die op de site en/of mobiele applicatie en op de computerapparatuur van ShopRunBack worden verzameld, het bewijs vormen van de realiteit van de verrichtingen die in het kader van het onderhavige worden uitgevoerd;
 • dat deze gegevens de enige toegelaten wijze van bewijs tussen de partijen vormen, met name voor de berekening van de aan ShopRunBack verschuldigde bedragen.

De Gebruiker heeft toegang tot deze gegevens in zijn Persoonlijke ruimte.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Onverminderd de andere in dit document opgenomen verplichtingen, verbindt de gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven:

 • De gebruiker verbindt zich ertoe bij het gebruik van de diensten de geldende wetten en reglementen na te leven en geen inbreuk te plegen op de rechten van derden of op de openbare orde.

In het bijzonder is hij als enige verantwoordelijk voor de juiste vervulling van alle formaliteiten, met inbegrip van administratieve, fiscale en/of sociale en alle betalingen van bijdragen, belastingen of heffingen van welke aard dan ook die op hem rusten, indien van toepassing, in verband met zijn gebruik van de Diensten. De verantwoordelijkheid van ShopRunBack zal in geen geval worden aangesproken in dit verband.

 • De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de site en/of mobiele applicatie van de kenmerken en beperkingen, inclusief technische, van alle Diensten. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Diensten.
 • De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de uitvoering van de Diensten vereist dat hij verbonden is met het Internet en dat de kwaliteit van de Diensten rechtstreeks afhankelijk is van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.
 • De Gebruiker is eveneens als enige verantwoordelijk voor de relaties die hij aanknoopt met de andere Gebruikers en de informatie die hij hen meedeelt in verband met de Diensten. Het is aan hem om de nodige voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen aan de dag te leggen in deze betrekkingen en mededelingen. De gebruiker verbindt zich er bovendien toe om in zijn contacten met andere gebruikers de gebruikelijke regels van beleefdheid en hoffelijkheid in acht te nemen.
 • De Gebruiker stemt in met een strikt persoonlijk gebruik van de Diensten. Bijgevolg is het hem verboden zijn rechten of verplichtingen hieronder geheel of gedeeltelijk over te dragen, toe te kennen of over te dragen aan een derde, op welke manier dan ook.
 • De Gebruiker verbindt er zich toe ShopRunBack alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten. Meer in het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe om actief mee te werken met ShopRunBack voor de goede uitvoering van deze.
 • De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van welke aard dan ook (redactioneel, grafisch, audiovisueel of anderszins, met inbegrip van de naam en/of afbeelding eventueel gekozen door de Gebruiker om hem te identificeren op de site en/of mobiele applicatie) die hij verspreidt in het kader van de Diensten (hierna te noemen de "Inhoud").

Hij garandeert ShopRunBack dat hij over alle rechten en toelatingen beschikt die noodzakelijk zijn voor de verspreiding van deze Inhoud.

Hij verbindt zich ertoe dat deze Inhoud wettig is, geen inbreuk vormt op de openbare orde, de goede zeden of de rechten van derden, geen wetgevende of reglementaire bepalingen schendt en, meer algemeen, op geen enkele wijze de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van ShopRunBack in het gedrang kan brengen.

Het is de Gebruiker verboden uit te zenden, met name en zonder dat deze opsomming limitatief is:

 • pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend of ongeschikt materiaal voor een gezinspubliek, lasterlijk, grof, gewelddadig, racistisch, xenofoob of revisionistisch,
 • Valse inhoud,
 • Gepoogde inhoud in de afbeelding van een derde,
 • Valse, misleidende of het voorstellen of promoten van illegale, frauduleuze of bedrieglijke inhoud,
 • Inhoud die schadelijk is voor computersystemen van derden (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz.),
 • en meer in het algemeen Inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van derden of schadelijk kan zijn voor derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.
 • De Gebruiker erkent dat de Diensten hem een aanvullende maar geen alternatieve oplossing bieden voor de middelen die hij reeds elders gebruikt om hetzelfde doel te bereiken en dat deze oplossing niet in de plaats kan treden van deze andere middelen.
 • De Gebruiker moet de nodige maatregelen treffen om met eigen middelen de informatie van zijn Persoonlijke ruimte te beveiligen die hij noodzakelijk acht en waarvan geen kopie zal worden verstrekt.
 • De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de uitvoering van de Diensten vereist dat hij verbonden is met het Internet en dat de kwaliteit van de Diensten rechtstreeks afhankelijk is van deze verbinding, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.
 1. GARANTIE VOOR DE GEBRUIKER

De Gebruiker vrijwaart ShopRunBack tegen alle klachten, aanspraken, acties en/of vorderingen die ShopRunBack mocht lijden als gevolg van de schending door de Gebruiker van één van zijn verplichtingen of garanties onder deze voorwaarden.

Hij stemt ermee in ShopRunBack te vrijwaren voor alle schade die hij zou kunnen lijden en hem alle kosten, lasten en/of veroordelingen te betalen die hij als gevolg daarvan zou kunnen oplopen.

 1. VERBODEN GEDRAGINGEN
 • Het is ten strengste verboden de Diensten te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • zich in te laten met illegale, frauduleuze of inbreukmakende activiteiten of de rechten van derden,
 • de schending van de openbare orde of van de geldende wetten en voorschriften,
 • het binnendringen in het computersysteem van een derde partij of enige activiteit die de integriteit of de veiligheid van het computersysteem van een derde partij geheel of gedeeltelijk kan aantasten, controleren, verstoren of onderscheppen,
 • het verzenden van ongevraagde e-mails en/of prospectie of commerciële verzoeken,
 • manipulaties die bedoeld zijn om de referencering van een site en/of mobiele toepassing van een derde partij te verbeteren,
 • het verlenen van bijstand aan of het aanzetten tot, in welke vorm of op welke wijze dan ook, een of meer van de hierboven beschreven handelingen en activiteiten,
 • en meer in het algemeen elke praktijk waarbij de diensten worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn ontworpen.
 • Het is de gebruiker ten strengste verboden het concept, de technologieën of enig ander element van de ShopRunBack site en/of mobiele applicatie te kopiëren en/of zich toe te eigenen voor eigen doeleinden of die van derden.
 • Het volgende is ook strikt verboden: (i) elk gedrag dat de continuïteit van de Diensten kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van ShopRunBack, (iii) elke omleiding van de middelen van de systeem. site en/of mobiele applicatie, (iv) elke handeling die een onevenredige belasting kan vormen voor de infrastructuur van deze laatste, (v) elke inbreuk op de veiligheids- en authentificatiemaatregelen, (vi) elke handeling die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van ShopRunBack of de gebruikers van haar site en/of mobiele applicatie kan ondermijnen, en meer in het algemeen (vii) elke inbreuk op deze algemene voorwaarden
 • Het is ten strengste verboden om de toegang tot de Diensten of de site en/of mobiele applicatie geheel of gedeeltelijk te gelde te maken, te verkopen of af te staan, evenals de informatie die wordt gehost en/of gedeeld.
 1. SANCTIES OP INBREUKEN

In geval van schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden of meer in het algemeen, schending van de geldende wetten en voorschriften door een Gebruiker, behoudt ShopRunBack zich het recht voor om elke passende maatregel te nemen, met inbegrip van:

 • De toegang tot of de deelname aan de Diensten van de Gebruiker, de auteur van de inbreuk of overtreding, op te schorten of te beëindigen,
 • Verwijder alle inhoud die op de site en/of mobiele applicatie is geplaatst,
 • Publiceren op de site en/of mobiele applicatie van elk informatief bericht dat ShopRunBack nuttig acht,
 • Breng alle relevante autoriteiten op de hoogte,
 • Start een gerechtelijke procedure.
 1. VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIE VAN SHOPRUNBACK
 • ShopRunBack verbindt zich ertoe de Diensten met toewijding en volgens de regels der kunst te verlenen, met dien verstande dat zij een middelenverbintenis, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis, op zich neemt, die de Gebruikers erkennen en uitdrukkelijk aanvaarden. .
 • ShopRunBack is niet op de hoogte van de Inhoud die door de Gebruikers wordt geplaatst in het kader van de Diensten, waarop zij geen moderatie, selectie, verificatie of controle van welke aard dan ook uitvoert en waarvoor zij enkel optreedt als hosting provider.

Bijgevolg kan ShopRunBack niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Inhoud, waarvan de auteurs derden zijn, waarbij elke mogelijke vordering in de eerste plaats moet worden gericht tot de auteur van de Inhoud in kwestie.

Inhoud die schadelijk is voor een derde partij kan het voorwerp uitmaken van een kennisgeving aan ShopRunBack op de wijze zoals bepaald in artikel 6 I 5 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, waarbij ShopRunBack zich het recht voorbehoudt om de in artikel 12 beschreven maatregelen te nemen.

 • ShopRunBack wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies van de informatie die toegankelijk is in de Persoonlijke Ruimte van de Gebruiker, die een kopie moet bewaren en kan in dit verband geen enkele schadevergoeding eisen.
 • ShopRunBack verbindt zich ertoe regelmatig controles uit te voeren om de werking en de toegankelijkheid van de site en/of de mobiele applicatie te controleren. Als dusdanig behoudt ShopRunBack zich het recht voor om de toegang tot de site en/of mobiele applicatie tijdelijk op te schorten om onderhoudsredenen. Evenzo kan ShopRunBack niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheden van toegang tot de site en/of mobiele applicatie die het gevolg zijn van externe omstandigheden, overmacht, of die te wijten zouden zijn aan storingen van netwerken. telecommunicatie.
 • ShopRunBack garandeert Gebruikers niet (i) dat de Diensten, onderhevig aan voortdurend onderzoek om de prestaties en de vooruitgang te verbeteren, volledig vrij zullen zijn van fouten, gebreken of defecten, (ii) dat de Diensten, die standaard zijn en niet voorgesteld worden voor het exclusieve doel van een bepaalde Gebruiker volgens zijn eigen persoonlijke beperkingen, specifiek aan zijn behoeften en verwachtingen zullen voldoen.
 • In ieder geval is de aansprakelijkheid van ShopRunBack onder de voorwaarden hiervan uitdrukkelijk beperkt tot bewezen directe schade geleden door de Gebruiker.
 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud van welke aard dan ook (teksten, beelden, visuals, muziek, logo's, merken, databases, etc ...) beheerd door ShopRunBack binnen de site en / of mobiele applicatie zijn beschermd door alle intellectuele eigendomsrechten of rechten van database producenten die van kracht zijn. Alle demontage, decompilatie, ontcijfering, extracties, hergebruik, kopieën en meer in het algemeen, alle handelingen van reproductie, representatie, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van ShopRunBack zijn strikt verboden en kunnen worden onderworpen aan vervolging.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

ShopRunBack hanteert een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvan de kenmerken worden toegelicht in het document getiteld "Vertrouwelijkheidshandvest", waarvan de Gebruiker uitdrukkelijk wordt uitgenodigd kennis te nemen op de site en/of de mobiele applicatie.

 1. ADVERTENTIE

ShopRunBack behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de website en/of mobiele applicatie en in elke communicatie naar Gebruikers reclame- of promotieboodschappen in te voegen in een vorm en onder voorwaarden waarvan ShopRunBack als enige zal oordelen.

 1. LINKS EN SITES VAN DERDEN

ShopRunBack zal op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties uitgebaat door derden (inclusief potentiële partners) waartoe de Gebruiker toegang zou krijgen via de site en/of mobiele applicatie.

ShopRunBack onderschrijft geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke mobiele sites en apps van derden, die eraan worden herinnerd dat zij worden beheerst door hun eigen gebruiksvoorwaarden.

ShopRunBack is evenmin verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en enige adverteerder, professional of handelaar (met inbegrip van eventuele potentiële partners) waarnaar de Gebruiker zou worden doorverwezen via de site en/of mobiele applicatie en zal in geen geval partij zijn bij eventuele geschillen met deze derden betreffende, in het bijzonder, de levering van producten en/of diensten, de garanties, verklaringen en andere verplichtingen waaraan deze derden onderworpen zijn.

 1. DUUR VAN DE DIENSTEN, AFMELDING

De diensten worden voor onbepaalde tijd verzekerd.

De Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven van de Diensten, door een verzoek hiertoe te sturen naar ShopRunBack per e-mail, op de coördinaten vermeld in artikel 2.

De afmelding is onmiddellijk van kracht. De gebruikersaccount wordt automatisch verwijderd.

 1. WIJZIGINGEN

ShopRunBack behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

De Gebruiker zal met alle nuttige middelen van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Gebruikers die de gewijzigde voorwaarden niet aanvaarden, moeten zich uitschrijven voor de Diensten overeenkomstig artikel 18.

Elke Gebruiker die gebruik maakt van de Diensten na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 1. TAAL

In geval van vertaling van deze voorwaarden in een of meer talen is de Franse taal de taal waarin wordt uitgelegd in geval van tegenstrijdigheid of geschil over de betekenis van een term of een bepaling.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

In geval van betwisting over de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat de rechtbanken van Parijs de exclusieve bevoegdheid hebben om uitspraak te doen, behoudens andersluidende dwingende procedureregels.

 1. INWERKINGTREDING

Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 1 april 2022.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.