Privacybeleid1. DEFINITIE EN AARD VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u onze site gebruikt, kunnen wij u vragen om ons persoonlijke gegevens over u te verstrekken.

De term "persoonsgegevens" verwijst naar alle gegevens die een persoon identificeren, waaronder uw naam, achternaam, pseudoniem, foto, post- en e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatum, gegevens van uw transacties op de site, details van uw aankopen en abonnementen, kredietkaartnummers, en alle andere informatie die u verkiest over uzelf mee te delen.

2. DOEL VAN DIT HANDVEST

Dit handvest is bedoeld om u te informeren over de middelen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, met strikte inachtneming van uw rechten.

Wij delen u mede dat wij ons bij het verzamelen en beheren van uw persoonsgegevens houden aan de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, in de huidige versie.

3. IDENTITEIT VAN DE PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS

De verantwoordelijke voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is ShopRunBack SAS, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer RCS 800 171 860 00029, met maatschappelijke zetel 59 rue des Petits Champs 75001 Parijs, Frankrijk.

4. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Uw toegang tot bepaalde op de site toegankelijke diensten en het gebruik ervan te beheren,
 • Verrichten van werkzaamheden in verband met klantenbeheer met betrekking tot contracten, bestellingen, leveringen, facturen, getrouwheidsprogramma's, monitoring van klantenrelaties,
 • Een bestand samenstellen van geregistreerde leden, gebruikers, klanten en prospects,
 • Om nieuwsbrieven, uitnodigingen en promotionele berichten te versturen. Indien u dit niet wenst, bieden wij u de mogelijkheid om dit te weigeren bij het verzamelen van uw gegevens;
 • Ontwikkeling van bedrijfs- en aanwezigheidsstatistieken voor onze diensten,
 • Organiseren van wedstrijden, sweepstakes en alle promotionele activiteiten, met uitzondering van onlinegokken, mits goedgekeurd door de regelgevende autoriteit voor onlinespellen,
 • Beheer van de mening van mensen over producten, diensten of inhoud,
 • Beheer van onbetaalde rekeningen en mogelijke geschillen in verband met het gebruik van onze producten en diensten,
 • Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomen.

Wij delen u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens mee of bepaalde gegevens verplicht dan wel facultatief zijn. Wij vertellen u ook wat de mogelijke gevolgen zijn als u niet antwoordt.

5. ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Het personeel van onze onderneming, de met de controle belaste diensten (met name de revisor) en onze onderaannemers zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

De overheidsinstanties kunnen ook de geadresseerden van uw persoonsgegevens zijn, uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, de paralegals, de ministeriële ambtenaren en de instanties belast met de inning van schuldvorderingen.

6. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, verhuurd of uitgewisseld ten gunste van derden.

7. DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Met betrekking tot de gegevens betreffende het beheer van klanten en prospects:

 • Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van onze zakenrelatie met u. De gegevens die het mogelijk maken het bewijs te leveren van een recht of een contract, of die bewaard moeten worden voor de naleving van een wettelijke verplichting, zullen echter bewaard worden voor de duur voorzien in de van kracht zijnde wetgeving.
 • Wat eventuele prospectieactiviteiten voor klanten betreft, kunnen hun gegevens worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie.
 • De persoonsgegevens van een prospect, niet-cliënt, mogen worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf de verzameling ervan of vanaf het laatste contact met de prospect.
 • Aan het einde van deze periode van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om na te gaan of u verder commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen.

Wat betreft de stukken van identificatie:

In geval van uitoefening van het recht van toegang of rectificatie kunnen de gegevens betreffende identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de in artikel 9 van het Wetboek van strafvordering bepaalde periode, d.w.z. één jaar. In geval van uitoefening van het recht van verzet kunnen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de in artikel 8 van het Wetboek van strafvordering bepaalde verjaringstermijn, te weten drie jaar.

Wat betreft de gegevens over bankkaarten:

Financiële transacties met betrekking tot de betaling van aankopen en vergoedingen via de site worden toevertrouwd aan een betalingsdienstaanbieder die zorgt voor het goede verloop en de veiligheid.

Ten behoeve van de diensten kan deze betalingsdienstaanbieder worden verplicht uw persoonsgegevens met betrekking tot uw creditcardnummers te ontvangen, die hij in onze naam en voor onze rekening verzamelt en bewaart.

Wij hebben geen toegang tot deze gegevens.

Om u in staat te stellen regelmatig aankopen te doen of de kosten op de site te betalen, worden uw creditcardgegevens bewaard gedurende de periode dat u zich op de site registreert en ten minste tot het moment waarop u uw laatste transactie realiseert.

Door op de site het daartoe uitdrukkelijk voorziene vakje aan te vinken, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming voor deze bewaring.

De gegevens met betrekking tot het visueel cryptogram of CVV2, geregistreerd op uw bankkaart, worden niet opgeslagen.

Indien u weigert dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw kredietkaartnummers onder de hierboven vermelde voorwaarden worden bewaard, zullen wij deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de transactie te voltooien.

In elk geval kunnen de gegevens die daarop betrekking hebben, met het oog op bewijsvoering in geval van een eventuele betwisting van de transactie, in tussenarchieven worden bewaard gedurende de in artikel L 133-24 van het monetair en financieel wetboek bepaalde termijn, in dit geval 13 maanden te rekenen vanaf de datum van de debitering. Deze termijn kan tot 15 maanden worden verlengd om rekening te houden met de mogelijkheid om betaalkaarten met debitering te gebruiken.

betreffende het beheer van de oppositielijsten die uit prospectie moeten worden ontvangen:

De informatie die nodig is om rekening te houden met uw recht van verzet wordt ten minste drie jaar na de uitoefening van het recht van verzet bewaard.

Wat de statistieken van de kijkcijfers betreft:

De informatie die wordt opgeslagen in de terminal van de gebruikers of enig ander element dat wordt gebruikt om de gebruikers te identificeren en hun traceerbaarheid of aanwezigheid mogelijk te maken, wordt niet langer dan 6 maanden bewaard.

8. VEILIGHEID

Wij wijzen u erop dat u alle nodige voorzorgsmaatregelen, organisatorische en technische maatregelen moet treffen om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat deze worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. Wij zullen of kunnen ook gebruik maken van beveiligde betalingssystemen die voldoen aan de stand van de techniek en de toepasselijke regelgeving.

9. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden, vaak gecodeerd, die in uw browser worden opgeslagen. Ze worden aangemaakt wanneer de browser van een gebruiker een bepaalde website laadt: de site zendt informatie naar de browser, die een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker terugkeert naar dezelfde site, haalt de browser dit bestand op en zendt het naar de server van de website.

Er zijn twee soorten cookies, die niet hetzelfde doel hebben: technische cookies en reclamecookies:

 • Technische cookies worden tijdens uw navigatie gebruikt om bepaalde functies te vergemakkelijken en uit te voeren. Een technische cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de ingevulde antwoorden op een formulier te onthouden of de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot de taal of de presentatie van een website, wanneer dergelijke opties beschikbaar zijn.
 • Reclamecookies kunnen niet alleen worden aangemaakt door de website waarop de gebruiker surft, maar ook door andere websites die advertenties, reclames, widgets of andere items op de getoonde pagina tonen. Deze cookies kunnen met name worden gebruikt om gerichte reclame te maken, d.w.z. reclame die wordt bepaald op basis van de navigatie van de gebruiker.

Wij gebruiken technische cookies. Deze worden in uw browser opgeslagen voor een periode die niet langer dan zes maanden kan duren.

Wij maken geen gebruik van reclamecookies. Indien wij ze in de toekomst echter wel gebruiken, zullen wij u dat vooraf meedelen en hebt u de mogelijkheid om deze cookies zo nodig uit te schakelen.

Wij gebruiken of kunnen gebruik maken van Google Analytics, een statistisch hulpmiddel voor publieksanalyse dat een cookie genereert om het aantal bezoeken aan de site, het aantal bekeken pagina's en de activiteit van bezoekers te meten. Uw IP-adres wordt ook verzameld om de stad te bepalen van waaruit u verbinding maakt. De levensduur van deze cookie wordt vermeld in artikel 7 (v) van dit handvest.

Wij herinneren u er voor alle nuttige doeleinden aan dat u zich tegen het plaatsen van cookies kunt verzetten door uw browser te configureren. Een dergelijke weigering kan echter de goede werking van de site verhinderen.

10. CONSENT

Wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens mee te delen, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit handvest en de toepasselijke wetgeving.

11. TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebt u recht op mededeling en, in voorkomend geval, op verbetering of schrapping van de u betreffende gegevens, via een online toegang tot uw dossier. U kunt ook gaan naar :

 • e-mailadres : contact@shoprunback.com
 • postadres : 59 rue des Petits Champs 75001 Parijs, Frankrijk

Er zij aan herinnerd dat eenieder zich om legitieme redenen kan verzetten tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen.

12. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, dit handvest te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht worden vanaf de publicatie van het nieuwe handvest. Uw gebruik van de site na de inwerkingtreding van deze wijzigingen geldt als erkenning en aanvaarding van het nieuwe handvest. Indien dit nieuwe handvest u niet bevalt, zult u geen toegang meer hebben tot de site.

13. INWERKINGTREDING

Dit handvest is op 1 april 2022 in werking getreden.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.